Algemene ledenvergadering 24 september 2019 20.00 uur

ALGEMENE
LEDENVERGADERING VRIDOS

Hierbij nodig ik u namens het bestuur van s.v. Vridos uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 24 september 2019, in de kantine van sportzaal Neerpolder. Aanvang: 20.00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen
  ALV 25 september 2018
 4. Afdelingsjaarverslagen
  juli 2018 t/m juni 2019
 5. Financiën

Kascontrolecommissie

Begroting
juli 2019/juni 2020

 • Contributieverhoging ja/neen
 • Bestuursverkiezingen
 • Aftredend en niet herkiesbaar
 • Afdeling Badminton,                   Babette de Graaf
 • Afdeling Gym,                            Anita Heijkoop
 • Afdeling BOM,                            Anita Heijkoop, waarnemend
 • Verkiesbaar
 • Afdeling Badminton,                   Andre Aantjes
 • Afdeling Gym/BOM,                   Arne Post

(Tegen)kandidaten
kunnen zich, tot een halfuur voor aanvang van de ledenvergadering, melden bij
één van de bestuursleden.

 • Nieuwe
  sporthal,  (o.a. leden met ideeën,
  interesse deelname activiteitencommissie?)
 • Rondvraag
 • Jubilarissen
 • Sluiting

Tot ziens op de
ALV

Met
vriendelijke groet,

Koos Beentjes, secretaris@vridos.nl

De
financiële stukken kunnen  desgewenst na
10 september 2019 worden opgevraagd  bij
de penningmeester. Mailadres:penningmeester@vridos.nl

De notulen van de ledenvergadering van september 2018, alsmede de verslagen van de afdelingen staan na 10 september 2019  vermeld op de

website van Vridos. -> Op pagina -> Algemeen